Privacy verklaring

100% vergoed
100% vergoed
In groep of individueel
In groep of individueel
In 6 videogesprekken
In 6 videogesprekken
Start direct
Start direct

WeQuit doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen

WeQuit verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers en leveranciers. Wij doen dit om mensen die willen stoppen met roken zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. In onderstaande verklaring leggen we uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. 

Privacy verklaring & AVG

Vragen
Hieronder staat onze privacy verklaring. Indien je na het lezen nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dat kan via info@wequit.nl of +31 (0)85 1124 367. WeQuit heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan de Laurierstraat 78 (1016 PP) te Amsterdam.  

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers, nieuwsbriefabonnees, leveranciers, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden kunnen door WeQuit worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doeleinden.
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Ter verbetering van onze dienstverlening.

WeQuit is een zorgaanbieder. Dat betekent dat wij in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te controleren. Voor deelnemers aan ons programma geldt bijvoorbeeld dat we vanuit de verzekeraar genoodzaakt zijn om een identificatie-check te doen.  

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken (een selectie) van de onderstaande persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers, nieuwsbriefabonnees, leveranciers, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden:

- Voor & achternaam.
- Adres.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Verzekering(snummer).
- Aantal jaren gerookt.
- Aantal sigaretten gerookt.
- BSN-nummer.
- Aan roken gerelateerde aandoeningen.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten:

Inzage: Natuurlijk mag je inzien welke gegevens we van jou verwerken. We vertellen je graag over het hoe en waarom. Voor deelnemers aan onze programma’s is er een digitale Mijn Omgeving, waarin deelnemers hun gegevens zelf kunnen inzien. Uiteraard mag je ook altijd contact met ons op nemen, dan maken wij een export van de gegevens die bij ons bekend zijn.

Rectificatie en aanvulling: Als je het idee hebt dat we verkeerde gegevens van je hebben, laat het ons dan weten.

Vergetelheid: Het is mogelijk om de persoonsgegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Beperking: Als je het idee hebt dat we je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je dit beperken.

Bezwaar (verzet): Je kunt een bezwaar indienen voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Overdraagbaarheid: Het is mogelijk om je gegevens op te vragen bij ons, zodat wij deze overdragen aan jou, of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Menselijke blik bij besluiten: WeQuit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Je gegevens worden altijd door een menselijke blik verwerkt.

Je hebt altijd het recht om je toestemming aan ons voor het gebruiken van je gegevens weer in te trekken. Om aanspraak te maken op je rechten is het noodzakelijk contact met ons op te nemen middels bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Indien je na het opnemen van contact met ons meent dat je rechten zijn geschonden, heb je het recht om daarover een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
WeQuit schakelt dienstverleners in voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Dit zijn geen ontvangers van persoonsgegevens, maar verwerkers.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
- Het verzorgen van de (financiële) administratie.
- Google voor de verwerking van email, route & analytics gegevens.
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
WeQuit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

WeQuit is een zorgaanbieder. Dat betekent dat wij verplicht zijn om ons aan bepaalde (wettelijke) bewaartermijnen termijnen te houden, bijvoorbeeld aan die van de verzekeraar.

De persoonsgegevens van deelnemers aan onze programma’s worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor maximaal 7 jaar.

De persoonsgegevens van nieuwsbriefabbonees worden door WeQuit bewaard voor de periode dat men aangemeld is.

De persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door WeQuit voor de periode bewaard dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde, tenzij men aangeeft niet meer benaderd te willen worden door WeQuit.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Wij bewaren persoonsgegevens in een digitale, beveiligde omgeving.
- Alle personen die namens WeQuit van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact
Je kunt ons bereiken door te mailen naar info@wequit.nl of door te bellen naar +31 (0)85 1124 367.

WeQuit
WeQuit
Meld je gratis aan!