Voorwaarden

100% vergoed
100% vergoed
In groep of individueel
In groep of individueel
In 6 videogesprekken
In 6 videogesprekken
Start direct
Start direct

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stoppen met roken begeleiding WeQuit

WeQuit wil iedere roker in staat stellen een rookvrij leven te leiden.
Dat is onze missie. Om dit goed te doen, als ook helder te zijn in wat wij voor u doen, wat wij van u verwachten en wat er gebeurt als er onverhoopt iets niet goed gaat, treft u hierbij de Algemene Voorwaarden.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, voel u vrij om hierover met ons contact op te nemen.

Algemene voorwaarden WeQuit

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Deelnemer: degene, natuurlijk persoon, aan wie door WeQuit stoppen-met-rokenzorg wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

Kwaliteitsregister: het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken waarin gekwalificeerde stoppen-met-rokenbegeleiders geregistreerd staan, te raadplegen op kabiz.nl;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen WeQuit en de Deelnemer met betrekking tot stoppen-met-rokenzorg, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;

WeQuit: een stoppen-met-roken aanbieder, waarbij alle aangesloten behandelaars geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister;


2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle stoppen-met-rokenbegeleidingstrajecten van WeQuit, zowel offertes als overeenkomsten van of met WeQuit en alle daarmee verband houdende handelingen als handelingen van voorbereidende en uitvoerende aard. Een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van WeQuit dan wel anderszins in een rechtsverhouding tot WeQuit komt te staan, stemt in met (de toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden. Voor begeleidingstrajecten op initiatief van en vergoed door de werkgever van de Deelnemer, gelden aparte afspraken die worden afgestemd met de werkgever.

 

3 Inschrijving, deelname en begeleiding

3.1 Een Overeenkomst tussen WeQuit en een Deelnemer komt tot stand door het plaatsen of doen plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) inschrijving of opdracht bij WeQuit en de aanvaarding daarvan door WeQuit. De Deelnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra WeQuit met instemming van de Deelnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Deelnemer.

3.2 De groepstraining kan alleen plaatsvinden bij voldoende inschrijvingen. Als er te weinig aanmeldingen zijn voor een groepstraining, is WeQuit genoodzaakt en gerechtigd de groepstraining te annuleren. WeQuit zal de Deelnemer uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de training van de annulering op de hoogte stellen.

3.3 Als er voor de groepstraining meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden de Deelnemers geplaatst in volgorde van inschrijving. De Deelnemer die niet kan worden geplaatst in de groepstraining, wordt op een wachtlijst gezet. De Deelnemer die op een wachtlijst wordt geplaatst, kan niet deelnemen aan de groepstraining en wordt hierover uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de groepstraining geïnformeerd door WeQuit.

3.4 De stoppen-met-rokenbegeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde behandelaars ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

 
4 Verhindering / voortijdige beëindiging

4.1 Bij deelname aan individuele begeleiding wordt aan het einde van het (telefoon- of video)gesprek de volgende afspra(a)k(en) ingepland. Indien de Deelnemer verhinderd is, laat de Deelnemer dit uiterlijk 48 uur voor de afspraak weten aan zijn behandelaar. Afspraken die later dan 48 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen bij de Deelnemer in rekening worden gebracht.

4.2 Is de Deelnemer bij de stoppen-met-rokenbegeleiding meer dan één keer niet aanwezig/bereikbaar op de afgesproken tijd, dan heeft WeQuit de mogelijkheid om het traject voortijdig te beëindigen. In dit geval worden de kosten voor het hele stoppen-met-rokentraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd of bij de Deelnemer in rekening gebracht.

4.3 Wanneer een Deelnemer besluit om de begeleiding voortijdig te beëindigen is WeQuit genoodzaakt een gedeelte of het hele bedrag van de begeleiding te declareren bij de zorgverzekeraar dan wel bij de Deelnemer in rekening te brengen. Ook als de deelnemer maar 1 keer aanwezig is geweest. De hoogte van het bedrag is vastgesteld in overeenkomsten tussen de zorgverzekeraar en WeQuit.

4.4 De persoonlijke (telefonische) begeleiding bestaat uit zes gesprekken en duurt maximaal acht weken. WeQuit is gerechtigd om het traject na deze periode te beëindigen. In dit geval worden de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg bij de zorgverzekeraar gedeclareerd dan wel bij de Deelnemer in rekening gebracht.

4.5 De Deelnemer die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van de behandelaar en/of WeQuit in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de stoppen-met-rokenbegeleiding worden ontzegd.

4.6 WeQuit is te allen tijde gerechtigd een behandelaar te vervangen door een andere trainer of behandelaar.


5 Privacy en onderzoek

5.1 WeQuit respecteert de privacy van de Deelnemer. Alles wat wordt besproken en alle informatie die WeQuit schriftelijk/per email van de Deelnemer ontvangt, zal vertrouwelijk worden behandeld.

5.2 WeQuit zal de (medische) gegevens van de Deelnemer alleen doorgeven aan anderen, zoals de (huis)arts (of ander behandelend zorgverlener) van de Deelnemer als de Deelnemer hier zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

5.3 Persoonsgegevens, verkregen via inschrijving en deelname, worden door WeQuit strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden, om Deelnemer te adviseren tijdens de komende stoppoging en voor geanonimiseerd onderzoek.

5.4 Zes en twaalf maanden na de stopdatum wordt de Deelnemer zowel per mail als telefonisch benaderd om de rookstatus te noteren, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

5.5 De Deelnemer heeft inzake de verwerking van zijn persoonsgegevens het recht op inzage, correctie en verzet. De Deelnemer kan zich wenden tot WeQuit met een verzoek tot inzage, correctie of verzet.

 

6 Annulering

6.1 Deelnemer kan zowel de individuele als de groepstraining kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van de training. Als de annulering later dan 48 uur voor aanvang van de training wordt gedaan of als de Deelnemer zonder annulering niet komt opdagen, is WeQuit genoodzaakt een ‘no-show’ tarief van €50,- (inc btw) in rekening te brengen bij de Deelnemer. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 6.2 Bij annulering na aanwezigheid bij een groepstraining of na het eerst gevoerde gesprek, gelden de eerder genoemde voorwaarden (zie 4.3).

6.3 WeQuit kan in uitzonderlijke situaties in het voordeel van de Deelnemer afwijken van de annuleringsvoorwaarden.

 

7 Betaling

7.1 De Deelnemer is verplicht tot betaling van de kosten voor de gehele stoppen-met-rokenbegeleiding, tenzij de Deelnemer de stoppen-met-rokenbegeleiding tijdig heeft geannuleerd. De kosten voor de stoppen-met-rokenzorg worden in principe bij de zorgverzekeraar van de Deelnemer in rekening gebracht, mits WeQuit geen contract heeft met de verzekeraar van de deelnemer.

7.2 WeQuit hanteert vrije tarieven waarop de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde beleidsregel BR/CU-7073 ‘stoppen-met-rokenprogramma’ van toepassing is. Deze tarieven zijn contractueel vastgelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar.

7.3 In afwijking van het vorige lid geldt voor niet gecontracteerde stoppen-met-rokenzorg andere tarieven, te weten €395,00 voor zowel groeps- als persoonlijke begeleiding.

7.4 Stoppen-met-rokenzorg is opgenomen in de basisverzekering, waarbij een Deelnemer recht heeft op één vergoede stoppoging per kalenderjaar. Als een Deelnemer in het betreffende kalenderjaar elders reeds vergoede stoppen-met-rokenzorg heeft afgenomen, komt de stoppen-met-rokenzorg van WeQuit niet voor vergoeding in aanmerking en zullen de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg bij de Deelnemer in rekening worden gebracht.

7.5 Indien de Deelnemer als chronische COPD-, Astma-, CVR- of diabetespatiënt staat ingeschreven bij zijn huisarts en WeQuit contractuele afspraken heeft met de betreffende zorggroep van die huisarts kan WeQuit de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg in rekening brengen bij deze zorggroep.

7.6 Indien de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar, zorggroep of werkgever van de Deelnemer dan wel als anders is overeengekomen, zal WeQuit de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg in rekening brengen bij de Deelnemer.

7.7 Het aan WeQuit verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van WeQuit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 7.8 Indien de Deelnemer in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Deelnemer kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat de Deelnemer de aanmaning heeft ontvangen, tot gehele betaling over te gaan.

7.9 Indien de Deelnemer ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is WeQuit bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus de rente en incassokosten, zoals bedoeld in punt 8, over te gaan.

7.10 Wanneer de kosten voor de stoppen-met-rokenzorg geheel of gedeeltelijk door WeQuit kunnen worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals de zorgverzekeraar van de Deelnemer, blijft de Deelnemer verantwoordelijk voor betaling van het volledige bedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan WeQuit het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de Deelnemer.

 

8 Rente en incassokosten

8.1 De betalingstermijn als bedoeld onder punt 7.7 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is WeQuit gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente voor consumenten in rekening te brengen.

8.2 Vanaf de datum dat de Deelnemer in verzuim is, is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling aan WeQuit tevens de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:

indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; de buitenrechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’;
indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: 15% van de door de Deelnemer aan WeQuit verschuldigde bedragen, met een minimum van EUR 250,-.

8.3 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de Deelnemer.

8.4 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de Deelnemer verschuldigd is, de administratieve gegevens van WeQuit bindend.

 

9 Aansprakelijkheid


9.1 Het advies en de begeleiding van WeQuit is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. WeQuit sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Deelnemer van door WeQuit verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WeQuit.

 

10 Klachten

10.1 Wanneer de Deelnemer een klacht heeft ten aanzien van WeQuit is dit ten eerste vervelend. WeQuit doet er alles aan om die klacht te verhelpen en uiteraard hebben wij daarvoor een klachtenregeling. Omschrijf het probleem in de eerste instantie zo duidelijk mogelijk en mail dit naar info@wequit.nl, dan kan WeQuit zo goed als mogelijk helpen. Indien de deelnemer liever telefonisch de klacht bespreekt dan kan dat via een aanvraag voor een belafspraak. Ook deze aanvraag kan worden gemaild naar info@wequit.nl

10.2 Mocht de deelnemer er samen met WeQuit niet uitkomen dan kan deze gratis gebruik maken voor een klachtafhandeling bij het Klachtenloket Zorg (www.klachtenloket-zorg.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan is er de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij de WeQuit is aangesloten.

10.3 Voor de Deelnemer verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de overeenkomst met WeQuit door verloop van dertien maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.


11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.


12 Wijzigingen

12.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.

12.2 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet dat de Deelnemer en WeQuit individuele, schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Deelnemer van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.
WeQuit
WeQuit
Meld je gratis aan!