Stoppen met roken doe je zelf maar niet alleen

STAP 1: Schrijf je in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon

  • 94% stopt tijdens traject
  • 75% is na een jaar nog gestopt (*oktober 2018)
  • klantcijfer 9.1
  • direct starten met stoppen
  • online videogesprekken
  • inclusief nazorg
  • stoppen vanuit huis
  • vergoed door verzekeraars
  • begeleid door psychologen
  • individueel en in groepen

STAP 2: 10 online stoppen-met-roken coachsessies

Vooraf

Je krijgt vooraf een individuele intake per telefoon waarbij je je rookgeschiedenis en het verdere verloop van het programma bespreekt.

Het programma

Gedurende zes weken kom je wekelijks samen met maximaal twee andere deelnemers en een stopcoach. De training bestaat uit de uitgebreide intake, zes online sessies. Tijdens deze sessies bespreek je de voor- en nadelen van het stoppen, gedachtenkronkels over roken, de betekenis van verslaving en de moeilijke momenten na het stoppen.

Nazorg en follow-up

Na drie maanden is het traject afgerond. Na zes en twaalf maanden is er nog een individueel contactmoment om te kijken hoe het je vergaat. Mocht je binnen een jaar weer roken, dan bieden we je vrijblijvend nog een training aan.

STAP 3: De afronding

Jelleke, 53 jaar

“Erg fijn dat ik het vanuit huis kon doen, juist op de plek waar ik altijd rook.”

Monique, 36 jaar

“Het stoppen ging makkelijk doordat je elkaar wekelijks spreekt.”

Harm, 42 jaar

“Het werkte voor mij echt als een stok achter de deur.”

Jos, 66 jaar

“Ontspannen, persoonlijk en professioneel.”

Wie?

Onze stoppen-met-rokencoaches zijn universitair opgeleide (klinisch) psychologen. We zijn daarnaast getraind in het bieden van coaching aan mensen die willen stoppen met roken. Het is voor ons belangrijk dat mensen in een informele sfeer kunnen spreken over roken en de plek die dat inneemt in hun leven. We streven er dan ook naar een programma te bieden dat voor iedereen toegankelijk is en waaraan iedereen met succes deelneemt.

Vergoedingen stoppen met roken programma

Bij de volgende verzekeraars is je traject 100% vergoed en declareren we direct bij je zorgverzekering:

Menzis, VGZ,  Bewuzt, de Goudse, Iza, IZZ, Unive, Zekur.nl, UMC, Anderzorg, Azivo, ONVZ, PNO en VVA, CZ, CZ direct, Delta IIoyd en Ohra en Hema.

Bij de volgende verzekeraars is je traject 100% vergoed en sturen we je een factuur die je zelf daarna indient bij je zorgverzekering:

FBTO, Avero, Agis, de Friesland, ProLife, Kiemer, OZF, Take Care Now, Kiemer, Ditzo, Amersfoortse en Zilveren Kruis

WeQuit wordt vanuit de basisverzekering vergoed omdat WeQuit is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister. Ook eventuele geneesmiddelen worden vergoed (mits in combinatie met het stoppen-met-rokenprogramma). Onder deze geneesmiddelen vallen nicotine vervangende middelen (NVM) zoals pleisters, smelttabletten, zuigtabletten en kauwgom. Daarnaast kunnen ook medicijnen als Bupropion (Zyban) en Varenicline (Champix) worden voorgeschreven door een voorschrijvend arts.

Per jaar wordt een programma inclusief eventuele geneesmiddelen vergoed vanuit je basisverzekering. Bij sommige verzekeraars dien je vooraf zelf te betalen, de kosten zijn dan 363 euro. Op de site van je verzekeraar vind je meer informatie. Mocht je binnen een jaar weer beginnen met roken, dan biedt WeQuit je gratis een nieuw programma aan.

Voor alle overige verzekeraars geldt dat we de factuur naar de deelnemer sturen (voorafgaande aan het traject) en de deelnemers een bewijs van betaling krijgt bij afronding zodat dit bewijs bij de verzekeraar kan worden gedeclareerd. De meeste verzekeraars vergoeden 80 tot 100% van het traject. Indien twijfel, kun je altijd contact opnemen met je verzekeraar. Daarbij is het van belang te benoemen dat WeQuit een groepsinterventie is die werkt volgens de zorgmodule stoppen met roken en is aangesloten bij het kwaliteitsregister stoppen met roken.

Bovenstaande informatie kan wijzigen, er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neme voor meer informatie contact op met je verzekeraar.

Privacy Policy
WeQuit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WeQuit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. We delen persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we zullen u er indien nodig  op wijzen en deze respecteren.Als WeQuit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Persoonsgegevens van deelnemers / clienten
Persoonsgegevens van deelnemers / clienten worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam
Adres
Telefoonnummer;
E-mailadres
Geboortedatum
Verzekering(snummer)
Aantal jaren gerookt
Aantal sigaretten gerookt
BSN-nummer
Aan roken gerelateerde aandoeningen
Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden
Persoonsgegevens van  geïnteresseerden worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon op diens verzoek
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijving via contactformulier
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
WeQuit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens WeQuit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
WeQuit
info@WeQuit.nl